Общи условия

  Начало / Общи условия
  Този уебсайт е собственост на фирма „Мотомекс” ООД, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 825272521и всяко лице, което осъществи достъп до него, се съгласява с настоящите условия за ползването му.
  „Мотомекс” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, обл. Пловдив, бул. „България” №65
  Посочените в този уебсайт имена на продукти и или компании са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици.
   
  „Мотомекс” ООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на деловата дейност), произтекли от
  употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други уебсайтове, свързани с този сайт или материалите, информацията и услугите, в който и да е от тях.
   
  „Мотомекс” ООД не гарантира, че този уебсайт не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем. „Мотомекс” ООД не гарантира и не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които има връзки от неговия уебсайт, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.
   
  „Мотомекс” ООД си запазва правото да променя без предизвестие
  съдържанието на този уебсайт като не поема задължение да уведомява посетителите за настъпили такива промени.
   
  Неразделна част от настоящите Общи условия е Политиката за защита на личните данни на „Мотомекс” ООД .
  „Мотомекс” ООД гарантира, че полага максимални усилия да запази сигурността и поверителността на всяка лична информация, която му е била предоставена от потребителите на този уебсайт.Предоставянето на лични данни е доброволно.
  „Мотомекс” ООД не изисква от потребителите на този уебсайт да изпращат каквато и да е информация, представляваща лични данни  по  смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент  (ЕС)  2016/679  на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, с изключение на лицата, кандидатстващите за работа, и регистрираните в уебсайта клиенти по отношение  на
  предоставяните от тях лични данни на лицата, които са упълномощени  да
  получават от името на съответния клиент стоките, доставяни от „Мотомекс” ООД.
  Събирането и обработването на личните данни е само за служебни цели и се извършва през криптирана връзка, с ограничен достъп само от оторизирани лица, които се идентифицират в сайта с уникално потребителско име и пароли.
  Събраните  лични данни не са предмет на продажба, отдаване под наем и/или предоставяне на трети лица под каквато и да е форма за маркетингови и/или други цели.
   
   
  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
   
  Съгласно Общите условия, „Мотомекс” ООД с BG825272521 предоставя,посредством интернет магазина си www.motomex-bg.com , продукти на потребителите/клиентите си. Потребителят/Клиентът се задължава, изцяло приема и се съгласява да спазва настоящите Общи условия.
   
  С цел възпроизвеждане на приемане на Общите условия и за направената поръчка, потребителят/клиентът се идентифицира, като това се извършва чрез файлово съхранение, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация на
   сървъра на motomex-bg.com.
   
  Продуктите, намиращи се на www.motomex-bg.com  не представляват правно обвързваща оферта.Te са по-скоро демонстративен онлайн каталог, който описва дейността на търговеца.
   
  При подаване на заявка за поръчка на продукти, които се намират в количката на потребителя/клиента, той дава съгласието си да закупи тези продукти .Това негово действие има правно обвързваща сила.
   
  Договорът между „Мотомекс” ООД и Потребителят/Клиентът се счита за сключен, когато Потребителят/Клиентът получи потвърждение на поръчката си по телефона.
   
   „Мотомекс” ООД си запазва правото да направи отказ за доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката или стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока или стоки, в рамките на работната седмица, „Мотомекс” ООД уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя/Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на „Мотомекс” ООД, Потребителят/Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
   
  Плащанията се извършват в български левове, като цените на стоките са с включено ДДС.
   
   
  II. ДОСТАВКА
   
  Потребителят/Клиентът носи изцяло риска от повреждане и/или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „Мотомекс” ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/Клиента. „Мотомекс” ООД не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
   
  Веднага след доставката, стоката или стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „Мотомекс” ООД. Ако бъде установено наличие на щети, причинени по време на транспортиране на стоката, „Мотомекс” ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
  Ако при подаване на заявката от страна на Потребителя/Клиента са посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефонен номер, „Мотомекс” ООД не се счита за обързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
   
  При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.
  За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставката и и е на посочения от Потребителя/Клиента адрес.
   
  При неоснователен отказ за получаване на стоката, Потребителят/Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
  В случай, че Потребителят/Клиентът не бъде намерен в уговорения срок за доставка на посочения адрес или не може да бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Мотомекс” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
   
   
  III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
   
  „Мотомекс” ООД предлага на Потребителя/Клиента гаранционен документ за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.
   
   
  IV. ЦЕНИ
   
  Цените на стоките, посочени на сайта са с ДДС, но не включват транспортиране до адрес на Потребителя/Клиента. Транспортът се заплаща допълнително от Потребителя/Клиента, като конкретната цена за транспорт може да се провери в сайта на куриера. 
   
   
  V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
   
  Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на www.motomex-bg.com
   
  Потребителят/Kлиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
   
  Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
   
  Потребителят/Клиентът е длъжен незабавно да уведомява „Мотомекс” ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
   
  Потребителят/Kлиентът  може по всяко време да оттегли съгласието си за бъдещо използване на неговите лични данни. Има право по всяко време да откаже личните му данни да бъдат събирани и обработвани, също така може да поиска да бъдат заличени или коригирани, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка. Потребителят/Kлиентът може да изисква да се изтрият личните му данни, когато те не са нужни повече за целите, за които се обработват или е оттеглил съгласието си/възразил е за тяхната  обработка и няма  основание  за обработването им.
   
  Потребителят/Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният в сайта начин.
   
  Потребителят/Клиентът се задължава да посочи валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
   
   
  VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „МОТОМЕКС” ООД
   
  „Мотомекс” ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
   
   „Мотомекс” ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на motomex-bg.com.
   
   „Мотомекс” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.
   „Мотомекс” ООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.motomex-bg.com.
   
  След получаване на плащането „Мотомекс” ООД се задължава да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
   
   „Мотомекс” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Мотомекс” ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Мотомекс” ООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
   
   „Мотомекс” ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Мотомекс” ООД.
   
   
  VII. ЛИЧНИ ДАННИ
   
   „Мотомекс” ООД гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената от тях информация и лични данни, освен в случаите, когато:  Потребителят/Клиентът е дал своето изрично писмено съгласие;  Потребителят/Клиентът е предоставил грешни и/или неверни данни; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
   
   
  „Мотомекс” ООД може да променя по всяко време Общите условия. Може  да променя и характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.
  „Мотомекс” ООД се задължава да уведоми Потребителя/Клиента за промените в Общите условия. Ако Потребителят/Клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят/Клиентът заяви, че не е съгласен с промените, то „Мотомекс” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги.
   
  .
  VIII. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ
   
  Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, клиента има право да се откаже от получената стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка.
   
  За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително УСЛОВИЕ е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката, както и придружени с касов бон. Продуктите трябва да отговарят задължително на вида, в който Потребителя/Клиента ги е получил. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.
   
  При връщане на закупена стока по желание на Потребителя/Клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи за изпращането и застраховката са за сметка на клиента и не се възстановяват.
   
  Артикули, които са монтирани и изпробвани на автомобили, не подлежат на връщане или замяна!!!
   
  При необходимост от връщане на платени по банков път стоки, то „Мотомекс” ООД ще възстанови на Потребителя/Клиента заплатените от него суми не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която Потребителят/Клиентът е упражнил правото си да се откаже от стоката.
   
   
  IX. РЕКЛАМАЦИЯ
   
  В случай на фабричен дефект, установен след получаването на продукта, Потребителят/Клиентът го връща за сметка на „Мотомекс” ООД и му се изпраща същия, а при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна на клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 30 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на „Мотомекс” ООД.
   
  Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с „Мотомекс” ООД или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.
   
  Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания от Закона за задълженията и договорите и Закона за защита на потребителите.