Политика за поверителност

  Начало / Политика за поверителност
  Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена на основание Общия регламент (ЕС) 2016/679  на  Европейския  парламент (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ).
  Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което желае да получи достъп до специализираната онлайн платформа за продажба на авточасти, предлагани от „Мотомекс“ ООД.
  Настоящата  политика  се  прилага  при  достъп  до  платформата  на  „Мотомекс“ ООД за  онлайн търговско обслужване  https://motomex-bg.com и е неразделна част от Общите условия.
   
  I.
  „Мотомекс“ ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 825272521,  с предмет на дейност ВНОС  И  ТЪРГОВИЯ  С  РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ  ЗА АВТОМОБИЛИ  И  ВСЯКАКЪВ  ДРУГ  ВИД  ДЕЙНОСТ,  НЕЗАБРАНЕНА  ОТ ЗАКОНА,което  събира,  обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.
   
  „Мотомекс“ ООД е  администратор на  лични  данни  по  смисъла  на  Регламент  (ЕС)  2016/679  и Закона за защита на личните данни.
   
  Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:
  гр. Асеновград, област Пловдив, п.код 4230, бул. България №65
   
  По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните на имейл: motomex@motomex-bg.com
   
  II.
  „Мотомекс“ ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
   
  1.  Данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения между „Мотомекс“ ООД и Потребителя/Клиента:
  - три имена, адрес на доставка, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Потребителя/Клиента, или посочено от Потребителя/Клиента лице за контакт;
  - три имена, постоянен адрес и други данни на упълномощено от Потребителя/Клиента лице, посочени в документ, с който е упълномощено да го представлява;
  - данни, събирани при плащане, направено към „Мотомекс“ ООД:
  номер на банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;
  - данни от профила на Потребителя/Клиента за достъп до онлайн платформата на „Мотомекс” ООД:
  потребителско име,  история на заявките и плащанията;
  - автоматично запазване на IP адреса на Потребителя/Клиента с цел предотвратяване на измами.
   
  2. Данни, изготвени и генерирани от „Мотомекс“ ООД в процеса на предоставяне на стоките:
  - счетоводни документи за извършена продажба съгласно счетоводното и   данъчно законодателство;
  - информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и  всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на писма, информация за заявките на Потребителя/Клиента, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получава „Мотомекс” ООД от Потребителя/Клиента.
   
  3. Обработване на данните, които са необходими за сключване или изпълнение на договора за покупко-продажба.
   
   
  „Мотомекс“ ООД обработва данните на Потребителя/Клиента
   за следните цели:
   
  - Идентифицирането на клиент при сключване, изменение и прекратяване на договор за покупко-продажба и доставка; изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно кредитен лимит  (ако  е приложимо); 
   
  Идентифицирането  на  клиент  се  извършва  по  всички  търговски  и
  комуникационни канали :
  търговски обект; търговски представители и продавач-консултанти; телефонни номера за обслужване на клиенти: 089 352 4836 или  089 861 2277; онлайн търговска платформа; електронна форма за контакт;  
  - Актуализиране на личните данни или на информацията за ползваните услуги на Потребителя/Клиента по негова заявка за корекция и/или изменение на данни и услуги;
  - Обслужване и отговор на клиентски оплаквания, запитвания, жалби; 
  - Плащане на сметки; разсрочване на дължими суми;
  - Проверка на техническа възможност и наличност за доставка на стоки;
  - Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за закупените стоки;
   
  4. Трети лица, които получават достъп и обработват личните данни на Потребителя/Клиента:
   
  - лица, които  въз  основа  на  договор  с  „Мотомекс“ ООД обработват личните данни на Потребителя/Клиента от името на „Мотомекс“ ООД или имат пряк/косвен достъп до личните данни на Потребителя/Клиента;
  - Транспортни/куриерски  фирми  с  оглед  изпълнение  на  договорните задължения  по доставяне на заявени от Потребителя/Клиента стоки;
  - Лица, които по възлагане на „Мотомекс“ ООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните данни на Потребителя/Клиента;
  - Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на закупени от Потребителя/Клиента стоки;
  - Банките, обслужващи плащанията, извършени от Потребителя/Клиента;
  - Лица,  предоставящи  услуги  по  организиране,  съхраняване,  индексиране  и  унищожаване  на архиви на хартиен и/или електронен носител;
  - Компетентни  органи,  които  по  силата  на  нормативен  акт  имат  правомощия  да  изискват  от „Мотомекс“ ООД предоставянето  на  информация.
   

  III.

  Продължителността на съхранение на личните данни на Потребителя/Клиента  зависи от целите на обработването, за които са събрани.

  Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдещо използване на вашите лични данни. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, също така може да поискате да бъдат заличени или коригирани, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка. Можете да изискате да се изтрият личните Ви данни, когато те не са нужни повече за целите, за които се обработват или сте оттеглили съгласието си/възразили  сте  за  тяхната  обработка  и  няма  друго  основание  за обработването им. За целта изпратете и-мейл на : motomex@motomex-bg.com

   

  IV.

  С  цел  повишаване  на  ефективността,  електронната  платформа  на  сайта  използва  файлове  с данни тип „бисквитки“ (cookies). Бисквитките  са  малки  текстови  файлове за  временно  съхранение  на  информация  относно действията на  потребителя,  неговите  предпочитания  или  друга  активност  при  посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките   спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват   на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите. Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

  - Системно необходими бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.Тук  спадат  бисквитки  за  навигиране  в  уебсайта,  запазване  на  попълнената  информация  при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи  контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.Този  тип  бисквитки,  често  се  определят  като  временни  или  сесийни,  тъй  като  се  съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

  - Бисквитки за функционалност -  служат за улесняване на потребителя  при  използване  на  уебсайта  и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

  - Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама. Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки  за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Тези бисквитки  позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.За  по-добра  прецизност,  сайтът  използва  утвърдените  аналитичните  инструменти  на  Google Analytics.

  Като  потребител  имате  възможност  да  контролирате  използваните  бисквитки,  да  изтривате запазените  на  Вашето  устройство  бисквитки,  и  да  деактивирате  употребата  на  бисквитки занапред.  Подробни  инструкции  за  различните  браузъри  и  операционни  системи  можете  да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.Имайте  предвид,  че  блокирането  на  бисквитки  ще  се  отрази  на  начина,  по  който  работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

  V.

  Ако изберете да посетите „Мотомекс” ООД  както онлайн, така и във физически обект, Вашето посещение или спор относно поверителността стават обект на настоящите общи условия. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.